+48 736-840-817    |    biuro@krolewskiesmaki.pl
https://www.bestxxxhere.com mobster fucking busty london keyes. http://dontwatchporn.pro blonde slut latex dressed banged in office. beautiful babe toying her sexy ass.xxxone.net deep in white pussy.

Reklamacje

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na podstronie „Reklamacje | Odstąpienie od umowy” lub w zakończeniu Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
4. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@krolewskiesmaki.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: JJS s.c., ul. Grenadierów 40 lok. 33, 04-073 Warszawa, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
12. Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją Sprzedawcy
13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia

 

REKLAMACJE WAD PRODUKTÓW

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.
2. W przypadku, gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy Kodeks cywilny
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz: a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć; b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę; c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę; d) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar: a) jest własnością osoby trzeciej; b) jest obciążony prawem osoby trzeciej; albo c) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
5. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
6. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
7. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
8. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail biuro@krolewskiesmaki.pl
11. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
12.Reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Punktu Sprzedaży przy ul. Krypskiej 52/54 w Warszawie albo złożyć reklamacje bezpośrednio w nim
13. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę

 

WZORY PISM:

1. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

2. REKLAMACJA TOWARÓW

http://sexyvideoshd.net muscly stud bareback ride. bokep-indo.me mamada de culo dediada y cojida enpinada.

Koszyk

0

No products in the cart.