+48 736-840-817    |    biuro@krolewskiesmaki.pl
https://www.bestxxxhere.com mobster fucking busty london keyes. http://dontwatchporn.pro blonde slut latex dressed banged in office. beautiful babe toying her sexy ass.xxxone.net deep in white pussy.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.krolewskiesmaki.pl

regulamin obowiązuje od 25.12.2014

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem i operatorem witryny internetowej pod nazwą www.krolewskiesmaki.pl są Jerzy J. Szostek i Jerzy T. Szostek prowadzący działalność JJS s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grenadierów 40 lok. 33, kod pocztowy: 04-073. JJS s.c. (zwanym dalej Sprzedawcą) jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 1132864784; Podmiot jest zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx;

2. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Warszawie przy ul. Krypskiej 52/54, kod pocztowy: 04-105, e-mail: biuro@krolewskiesmaki.pl, numer telefonu czynnego w godzinach 12.00-20.00: 736840817

3. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego www.krolewskiesmaki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

5. Niniejszy regulamin (zwanym dalej Regulaminem) przyjmuje następujące rozumienie terminów występujących w dalszych jego punktach:

Klient to pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny to ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Punkt Sprzedaży to sklep stacjonarny prowadzony przez JJS s.c. przy ul Krypskiej 52/54 w Warszawie;

Regulamin to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

Sklep internetowy (Sklep) to witryna internetowa dostępny pod adresem www.krolewskiesmaki.pl, za pośrednictwem której Klient może składać Zamówienia;

Towary to produkty widoczne w Sklepie;

Umowa sprzedaży to umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy JJS s.c., właścicielem Sklepu internetowego, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem witryny internetowej Sklepu;

Ustawa o ochronie danych osobowych to ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883);

Ustawa o prawach konsumenta to ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną to ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

6. Korzystanie ze sklepu internetowego www.krolewskiesmaki.pl i dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w Regulaminie, a także towarzyszącym mu załączniku DOSTAWA I PŁATNOŚĆ oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.krolewskiesmaki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie internetowym jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie rejestracji.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na stronie Sklepu, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. W zamówieniu Klient wskazuje: zamawiane Towary; adres, na jaki ma być dostarczony Towar (o ile Klient nie wybierze opcji odbioru osobistego ) oraz swoja dane osobowe; numer telefonu kontaktowego; wybrany sposób dokonania płatności.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta ceny oraz wydania Towaru przez Sprzedawcę. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków

5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia, dokonanego w Sklepie wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.

III. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cło.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a. przelewem na numer konta bankowego: 57 2490 0005 0000 4530 7777 8215 (Alior Bank). Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie JJS s.c.;

b. gotówką (za pobraniem), czyli osobiście w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbioru zamówienia w Punkcie Stacjonarnym. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia.

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. W przypadku wybrania przez Ciebie płatności on-line informujemy, że Twoje dane zostaną przekazane operatorowi płatniczemu PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IV. WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach 9.00 – 17.00 w dni robocze.

2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia.

3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.

4. Dostawa Towaru przez kuriera następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta.

5. Czas realizacji zamówienia jest liczony: od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę; od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem. Dostawy będą realizowane w ciągu od jednego do dwóch dni roboczych, pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie za pobraniem do godziny 11:00, a dzień następujący po nim jest dniem roboczym.

6. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

7. Odpowiedzialność za towar do momentu dostarczenia jej Klientowi ponosi Sprzedawca.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na podstronie „Reklamacje | Odstąpienie od umowy” lub w zakończeniu Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: biuro@krolewskiesmaki.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: JJS s.c., ul. Grenadierów 40 lok. 33, 04-073 Warszawa, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12. Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją Sprzedawcy

13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia

VI. REKLAMACJE WAD PRODUKTÓW

1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.

2. W przypadku, gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy Kodeks cywilny

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz: a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć; b) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę; c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę; d) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klienta towar: a) jest własnością osoby trzeciej; b) jest obciążony prawem osoby trzeciej; albo c) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

a) wymiany towaru na nowy;

b) naprawy towaru;

c) obniżenia ceny;

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

b) charakter wady – istotna czy nieistotna;

c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:

a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy

albo

b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedawca nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail: biuro@krolewskiesmaki.pl

11. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:

a) naprawy towaru,

b) wymiany towaru na nowy,

c) obniżenia ceny towaru,

to na sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12.Reklamowane produkty należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Punktu Sprzedaży przy ul. Krypskiej 52/54 w Warszawie albo złożyć reklamacje bezpośrednio w nim

13. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę

VII REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres biuro@krolewskiesmaki.pl lub drogą pocztową na adres Punktu Sprzedaży.

VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. W czasie korzystania ze Sklepu Internetowego Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Dane te będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy. Wykorzystanie ich w innym celu nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Klienta lub użytkownika strony www.krolewskiesmaki.pl

2. Jeśli Klient wyrazi zgodę zgodzi się w procesie składania zamówienia na otrzymywanie newslettera (czasopisma elektronicznego), jego adres e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych JJS s.c. są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane lub usuwane. Zmianę lub usunięcie danych Klient może wykonać samodzielnie edytując swoje dane lub zwrócić się z prośbą do operatora Sklepu Internetowego (np. na adres biuro@krolewskiesmaki.pl) o wprowadzenie stosownych zmian lub usunięcie jego danych.

5. Niektóre obszary witryny www.krolewskiesmaki.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika strony identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania plików Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

WZORY PISM:

1. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

2. REKLAMACJA TOWARÓW

http://sexyvideoshd.net muscly stud bareback ride. bokep-indo.me mamada de culo dediada y cojida enpinada.

Koszyk

0

No products in the cart.